Nové povinnosti podnikateľov

Od 1.11.2018 má každá právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, povinnosť zápisu identifikačných údajov konečných užívateľov výhod. Túto povinnosť si treba splniť do 31.12.2019. Vieme túto povinnosť za vás vyriešiť.

Do obchodného registra zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

- meno, priezvisko, 

- rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

- adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

- štátna príslušnosť,

- druh a číslo dokladu totožnosti,

- údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa  budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018. 

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné  na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Vykonanie zápisu konečného užívateľa výhod si môžete objednať mailom na info@libertus.sk, telefonicky na čísle 0907/663 554 alebo dole nižšie, prostredníctvom web formulára.

Objednajte si vykonanie zápisu

Napíšte nám